CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE NNW KOMUNIKACYJNE?

Niestety w życiu zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, w których ponosimy uszczerbek na swoim zdrowiu, co może doprowadzić do kalectwa, a niekiedy nawet śmierci. W takich sytuacjach przydaje się ubezpieczenie NNW samochodowe, czyli ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które jest zupełnie dobrowolne. Można je zawrzeć wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Jak działa NNW? W razie doznania trwałych uszczerbków na zdrowiu, powodujących uszkodzenie ciała i uniemożliwiających pracę, otrzymamy odszkodowanie. Cel ubezpieczenia NNW samochodu stanowi wsparcie materialne osoby ubezpieczonej i jej rodziny.

Nieszczęśliwy wypadek w polisie ubezpieczenia NNW samochodu definiowany jest jako nagłe zdarzenie, związane z użytkowaniem pojazdu, wywołane przyczynami zewnętrznymi (mającymi swoje źródło poza ludzkim organizmem), w następstwie którego osoba ubezpieczona, niezależnie od własnej woli, doznała:

  • nieodwracalnego rozstroju zdrowia,
  • trwałego uszkodzenia ciała,
  • śmierci.


Ubezpieczenie NNW komunikacyjne – co obejmuje?

Na samym wstępie trzeba zaznaczyć, że ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ogranicza odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wyłącznie do zdarzeń związanych z ruchem jednego, konkretnego pojazdu.

W praktyce oznacza to, że jeżeli kierowca poniósł trwały uszczerbek na zdrowiu prowadząc inny pojazd, nie będzie to uwzględnione jako zdarzenie, po którym można ubiegać się o odszkodowanie.

Warto mieć na uwadze, że ubezpieczenie NNW samochodu obejmuje nie tylko szkody, które powstały w czasie poruszania się pojazdem, lecz również związane bezpośrednio z jego użytkowaniem, jak na przykład :

  • wskutek wybuchu lub pożaru pojazdu,
  • załadunku albo rozładunku auta,
  • podczas wsiadania i wysiadania,
  • wskutek przebywania w samochodzie w trakcie postoju
  • i wskutek wykonywania napraw na trasie.

Kto podlega ubezpieczeniu NNW samochodu?

Osobą, która ubezpieczona jest tytułem ubezpieczenia NNW samochodu jest nie tylko kierowca, ale również wszyscy podróżujący z nim pasażerowie (maksymalnie do ilości miejsc siedzących w pojeździe, które zostały uwzględnione w dowodzie rejestracyjnym).

Ubezpieczenie NNW samochodu zagwarantuje wypłatę odszkodowania wszystkim, bez względu na to, czy właściciel pojazdu ponosi odpowiedzialność cywilną za skutki zajścia (pomimo tego, że pasażerowie nie opłacają samodzielnie składki ubezpieczeniowej).

Czy wypłata z ubezpieczenia NNW komunikacyjnego jest jednorazowa?
Tak, w wypadku nieszczęśliwego zdarzenia firma ubezpieczeniowa, którą wybraliśmy, zobowiązana będzie do wypłacenia jednorazowego odszkodowania w wysokości :

  • procentu z kwoty ubezpieczenia, który odpowiadać będzie procentowi doznanego trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia, czy też uszkodzenia ciała – wg tabeli procentowych uszczerbków na zdrowiu, która stanowi zazwyczaj część OWU;
  • określonej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia kwoty, jeżeli na skutek wypadu nastąpiła śmierć osoby objętej ubezpieczeniem.